Algemene voorwaarden

 

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer

Door het maken van een afspraak met The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden,

mag u altijd contact opnemen met The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer.

 

1 Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer en een klant waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2 Inspanningen Salon

 

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer zal zoveel als mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken

 

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus "no show" moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuim, mag The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, is The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer genoodzaakt de afspraak te verplaatsen..

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

4 Betaling

 

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Dit kan gebeuren met contant geld.

 

5 Persoonsgegevens & privacy

 

De klant voorziet The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.


The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de klant

 

6 Geheimhouding

 

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7 Aansprakelijkheid

 

Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.

Er worden geen kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van

het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden.

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Orchides Nails & Pedicure is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

 

8.Garantie

 

Garantie geldt binnen de week na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten gel. Deze garantie vervalt indien:

 • Kunstnagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon hebt laat behandelen.

 • Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen.

 • De kunstnagels afgebeten of opzettelijk beschadigd.

 • De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik.

  Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels.

 • klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft

  opgevolgd.

 • De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere

  probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.

 • Zwangerschap

 • Indien u medicatie gebruikt

 

9. Beschadiging en diefstal

 

 

The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

 

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de klant.

 

11. Nail art

 

Indien The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer.

 

12. Behoorlijk gedrag

 

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten, gelieve dit te doen voor de behandeling.

Huisdieren zijn niet toegelaten in het salon

 

13. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen The Art Of Nails & Feet By Cindy Vandeweyer en de klant is Belgisch recht van toepassing.